КИБС ИС

КИБС од јуни 2006 година е првиот регистриран Издавач на сертификати (ИС) во Единствениот Регистар на издавачи на сертификати кој го води Министерството за финансии.

КИБС издава персонални квалификувани сертификати со заштитено име Верба® на физички лица за користење во приватни цели (Верба К1 и Верба К2) и на физички лица во службени цели (Верба Про1 и Верба Про2).

Во рамките на овој сервис КИБС нуди широка палета на SSL (серверски) сертификати од реномирани издавачи на овој вид сертификати: VeriSign, GeoTrust и Thawte.

Детални информации за работењето на овој сервис се наоѓаат на посебно креирана веб страна за оваа цел, http://ca.kibs.com.mk

Персонални дигитални сертификати       SSL дигитални сертификати    Персонални дигитални сертификати                  

Десет години од основањето на КИБС

КИБС АД Скопје и во првата година од својата втора деценија ја продолжи својата успешна работа во однос на задоволството на корисниците на услуги и сервиси, финансиските резултати, обемот на извршени работи, новововедените сервиси и ангажираноста на органите на управување, менаџментот и вработените.
Во 2012 година друштвото оствари позитивен финансиски резултат.
Стапката на профитабилност на друштвото во 2012 година изнесува високи 22%, стапката на поврат на средствата (ROA) достигна вредност од 16%, а стапката на поврат на сопствениот капитал (ROE) се задржа на високо ниво од 20%.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ


Телефони
+ 389 (02) 3297 444, + 389 (02) 3297 440
+ 389 (02) 5513 444 + 389 (02) 5513 440
факс:+389 2 3290 909
e-mail:ca-info@kibs.com.mk.

Ki-Pay
По извршените прилагодувања и подобрувања на проектот повторно заживеа идејата за воведување на процесор за е-трговија (Ki-Pay). Ново поставените принципи на работа се широко прифатени од банките и во 2013 година се очекува оперативно започнување со работа. Со цел поквалитетно завршување на проектот и примена на најсовремени методи и технологии во проектот, склучен е договор за соработка во спроведување на проектот KI-Pay со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

Директно задолжување

Во 2012 година Работната група за директни задолжувања при Националниот совет за платни системи целосно ги реализира препораките на Националниот совет за платни системи. Во 2012 година активностите главно беа насочени кон доработката и тестирањето на Симулаторот за директни задолжувања, како и информирањето на банките и другите потенцијални корисници на системот.
Во ноември 2012 започна оперативна употреба на Симулаторот и направени се неколку симулации со учество на заинтересираните банки и други потенцијални корисници на системот. Потпишан е договор за користење на лиценци со Европскиот платен совет за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања.