” Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје оператор на платен систем за порамнување на мали меѓубанкарски плаќања во Република Македонија и давател на дополнителни сервиси од заеднички интерес за банките „
КЛИРИНГ

Клирингот на меѓубанкарски плаќања на мали износи е основниот сервис со кој управува и раководи КИБС.

ЕРТС

Единствениот регистар на трансакциски сметки (ЕРТС) го води КИБС


КИБС БЛОКАДИ

Прием на податоци за блокирана/деблокирана трансакциска сметка од носител на платен промет

КИБС ИНФО

Сервиси на размена на податоци помеѓу доставувачите на податоците и нивните корисници

   ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

Информации за издавање на дигитални сертификати


Успешно работење на КИБС во 2013

КИБС АД Скопје и во 2013 година ја продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени работи, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, и ангажираноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Во 2013 година друштвото оствари позитивен финансиски резултат, како и одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ


Телефони
+ 389 (02) 3297 444, + 389 (02) 3297 440
+ 389 (02) 5513 444 + 389 (02) 5513 440
факс:+389 2 3290 909
e-mail:ca-info@kibs.com.mk.

Ki-Pay
По извршените прилагодувања и подобрувања на проектот повторно заживеа идејата за воведување на процесор за е-трговија (Ki-Pay). Ново поставените принципи на работа се широко прифатени од банките и во 2013 година се очекува оперативно започнување со работа. Со цел поквалитетно завршување на проектот и примена на најсовремени методи и технологии во проектот, склучен е договор за соработка во спроведување на проектот KI-Pay со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

Припојување на Поштенска банка АД Скопје кон Еуростандард банка АД Скопје

Заклучно со 30.06.2014 година, Поштенска банка АД Скопје се присоедини кон Еуростандард банка АД Скопје. Со присоединувањето, престанува членство во КИБС на Поштенска Банка (банка која се присоединува), а Еуростандард банка (банка што презема) продолжува да работи по условите пропишани со Правилникот за работа на Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје и другите акти со кои се регулира работењето и користењето на сервисите на КИБС. Почнувајќи од 01.07.2014 година, вкупно 14 банки се учеснички во клирингот.